စံ-ဇာဏီဘို ေဗဒင္

မိႆရာသီ (မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)
အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ျခင္း  ႀကံဳမည္။ မူလစီစဥ္ထားသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို  ပံုစံအနည္းငယ္ေျပာင္းၿပီး  ေဆာင္ရြက္ကာမွ ေအာင္ျမင္သြားမည္။ အႀကီးအကဲမ်ား၏စကားကိုနာယူျခင္း၄င္းတို႔ေပးသည့္အႀကံဉာဏ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားျဖင့္  အလံုးစံုအဆင္ေျပျခင္း၊ တိုးတက္ျခင္းမ်ား  ရရွိမည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား  မထင္မွတ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မိသားစုႏွင့္ ခရီးသြားရမည္။
ယၾတာ။          ။    အဂၤါေန႔တြင္  ကေလးသူငယ္မ်ားအား  စာအုပ္လွဴပါ။

မိႆရာသီ (မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)
အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ျခင္း  ႀကံဳမည္။ မူလစီစဥ္ထားသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို  ပံုစံအနည္းငယ္ေျပာင္းၿပီး  ေဆာင္ရြက္ကာမွ ေအာင္ျမင္သြားမည္။ အႀကီးအကဲမ်ား၏စကားကိုနာယူျခင္း၄င္းတို႔ေပးသည့္အႀကံဉာဏ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားျဖင့္  အလံုးစံုအဆင္ေျပျခင္း၊ တိုးတက္ျခင္းမ်ား  ရရွိမည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား  မထင္မွတ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မိသားစုႏွင့္ ခရီးသြားရမည္။
ယၾတာ။          ။    အဂၤါေန႔တြင္  ကေလးသူငယ္မ်ားအား  စာအုပ္လွဴပါ။ 

ဇူလိုင္  ၁၂  ရက္မွ   ဇူလိုင္ ၁၈  ရက္အထိ    စံ-ဇာဏီဘို

 
မိႆရာသီ (မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)
အထူးေကာင္းေသာကာလျဖစ္သည္။အလုပ္အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး  လုပ္ကို္င္ေသာ  ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ၾကန္႔ ၾကာေႏွာင့္ေႏွးေသာ   လုပ္ငန္းအႀကံအစည္မ်ားကို တနလၤာေန႔ ေမြးေသာသူတစ္ဦးက ပါဝင္  ကူညီ၍  အဆင္ေျပမည္။ ခရီးသြားမည့္ကိစၥမ်ားသည္လည္း ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္အဆင္ ေျပေသာအေန အထားရွိမည္။ယၾတာ  ။    ။အဂၤါေန႔တြင္ေဆးဘူးခြံ အေဟာင္းမ်ားရွာေဖြ  စြန္႔ ပစ္ပါ။